top of page

SENASTE NYTT

Sök
 • Svenska Welshterrier Klubben

Årsmöte 26 februari 2022

Uppdaterat: 11 apr. 2022

Årsmöte Svenska Welshterrierklubben - OBS DIGITALT MÖTE

Klubbens medlemmar är välkomna till årsmöte
lördagen 26 februari 2022 kl 14:00.
Plats: På grund av pandemin måste vi genomföra mötet digitalt. Du kan delta i dator eller telefon.

Anmälan att delta i årsmötet skickas till klubbens sekreterare Ola Nilsson tre veckor i förväg. För att delta i årsmötet måste du ha betalt medlemsavgiften för 2022. (Se information om detta i Welshen eller på hemsidan). Mejladress för anmälan till årsmötet: knon@hotmail.se

När du anmält dig kommer sekreteraren att skicka dig ett mejl om hur man ansluter till det digitala mötet. Vi kommer att använda oss av Free Conference Call.

Motioner mejlas också till sekreterare Ola Nilsson senast tre veckor före årsmötet. Mejladress: knon@hotmail.se

Förslag på styrelsemedlemmar skickas till valberedningens ordförande Anders Rhodin senast tre veckor före årsmötet. Mejladress: anders.rhodin@swipnet.se

 
DAGORDNING
 1. Mötets öppnande

 2. Justering av röstlängden.

 3. Val av ordförande för klubbmötet

 4. Styrelsens anmälan av protokollförare för mötet

 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet.

 6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar

 7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst

 8. Fastställande av dagordning

 9. Styrelsens verksamhetsberättelse, balans- och resultatredovisning samt revisorernas berättelse.

 10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust

 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

 12. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan, avgifter och rambudget

 13. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelse samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.

 14. Val av 2 revisorer och 2 revisorssuppleanter

 15. Val av valberedning

 16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14 -16

 17. Övriga ärenden. Inkomna motioner

 18. Mötets avslutande. Avtackanden.


VÄLKOMNA ATT DELTA

Britt-Marie Lövgren, ordförande Svenska Welshterrierklubben.24 visningar

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page